Sumber sumber tamadun islam

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Di situ berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad s. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya. Nas-nas al-Quran terbahagi kepada dua. Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan, ia juga dihafal oleh para sahabat sejak diwahyukan, generasi seterusnya dan sehingga masa kini.

Kitab suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul, iaitu Nabi Muhammad s. Penerokaan angkasa lepascari gali di perut bumi dan lain-lain meningkatkan keimanan kepada Allah dan Tamadun Islam ke arah kepentingan hidup manusia sejagat.

Seorang sarjana Barat, Roger Graudy melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat, mendapati tamadun mi tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan kebaikan.

Timbullah persoalan, kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari ini, apakah pula pandangan al- Quran terhadapnya? Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya ketaatan Sumber sumber tamadun islam Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan baginda.

Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Kami yang akan memberi rezeki kepadamereka dan juga kepada kamu. Maka itu, al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada umat Islam dan seluruh manusia sejagat.

Menurut firman Allah s.

Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada. Dalam keadaan ini, Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan.

Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat semua perkara di dalam al-Quran.

Ini membuktikan, Sumber sumber tamadun islam mementingkan penelitian dan kajian, dalam mencari ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaan- keistimewaan al-Quran, wujud persoalan, adakah al-Quran masih diperlukan oleh manusia masa kini?

Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk, tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari — hari penganut — penganutnya selain dari agama Islam.

Al-Quran sebagai kitab yang tidak mengandungi keraguan yang menjadi pedoman dan petunjuk bukan sahaja kepada orang Islam tetapi kepada seluruh manusia dan membacanya adalah satu ibadah. Maka daripada kedua-duanya lahir manusia dan terus membiak memenuhi alam sehingga hari ini. Surah Al Maidah 5: Seandainya, tiada tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan dilakukan.

Keempat, bagaimanakah cara menyusun kehidupan yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Alam yang penuh dengan hidup-hidupan, tumbuh-tumbuhan, udara yang nyaman, air yang bersih, cahaya yang menyegarkan serta dijadikan siang dan malam silih berganti adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Berikutan peristiwa ini, Siti Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b. Sunnah Qawliyah sunnah perkataan Iaitu hadith — hadith yang di sebut oleh Rasullullah s. Al-quran membicarakan tentang iman, ibadah, syariah, akhlak, sejarah, sains dan persoalan dunia akhirat.

Tuduhan-tuduhan tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, tuduhan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama; kedua, tuduhan bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu; dan ketiga, tuduhan bahawa al- Quran itu ciptaan Muhammad, bukannya Tuhan.

Beliau beranggapan isi kandungan al- Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi.

Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama laitu mempercayai Allah s.

Dalam al-Quran, terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya alam semujadi. Manusia tidak mengetahui beberapa perkara antaranya pertama, Siapakah Tuhan yang sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia?

Dari sudut akidah dan syariah, Islam merupakan satu agama yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami, jelas dan selaras dengan akal yang fitrah.

Hasil kajian terhadap tamadun itu telah membuka minda mereka mencipta teori-teori, prinsip-prinsip, alat-alat, teknik-teknik dan karya-karya yang tenyata lebih baik daripada tamadun-tamadun lampau tersebut. Saidina Ali berpendapat kesaksian seorang anak kepada bapanya adalah harus hukumnya.

Ketinggian dan keindahan bahasa tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam bidangnya. Antara contoh kemajuan tamadun melalui perkembangan intelek ialah pembuatan alat penyaman udara. Dia telah mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim, Nahi Musa, Nahi Isa Kandungan al-Quran Berdasarkan kandungan, kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu akidah, syariah dan akhlak.

Wahyu daripada Tuhan Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi langit terakhir bagi umat manusia, selepas turunnya kitab Taurat, Zabur dan Injil.May 22,  · • Ijtihad diambil kira sebagai sumber tamadun.

Bagi persoalan baru yang tidak dinyatakan hukum dalam Quran dan Sunnah, umat Islam dikehendaki menjalankan ijtihad untuk mengetahui hukum. Sumber-sumber am yang lain seperti ijmak, qias, istihsan dll juga digunakan dalam membina sesebuah tamadun.

Mar 17,  · Al-Quran merupakan sumber utama kepada kelahiran tamadun Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril a.s.

Al-Quran mengandungi syariat Islam yag merangkumi semua aspek kehidupan, ketuhanan, ibadah, alam ghaib dan sebagainya. Dalam konteks ini, al-Quran telah meletakkan asas-asas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam, termasuk tamadun dunia.

Segala peraturan dan perundangan sesuai terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. Al-Quran merupakan sumber asas tamadun Islam dan diikuti oleh As-Sunnah sebagai sumber asas yang kedua.

Al-Quran mengandungi prinsip-prinsip asas kemudian diperjelaskan dan diperincikan oleh As-Sunnah. Kedua-dua ini merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun.

• Menjadi sumber rujukan sesebuah tamadun selepas Al-Quran dan Al-Hadis. • Contoh dalil: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Islam berpegang kepada dua sumber yang kukuh iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Manakala matlamat tamadun Islam pula terbahagi kepada dua iaitu matlamat umum dan matlamat khusus.

Sumber primer adalah al-quran dan hadis.

Download
Sumber sumber tamadun islam
Rated 3/5 based on 35 review